Strona startowa

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej" realizuje cykliczne badania monitorujące kondycję małopolskich podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej oraz współpracy jednostek samorządu lokalnego z podmiotami ekonomii społecznej.

Celem badania pn. Monitoring przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych jest cykliczna diagnoza stanu przedsiębiorczości społecznej w Małopolsce w czterech kluczowych obszarach działalności podmiotów: ekonomicznej, społecznej, współpracy z otoczeniem oraz rozwoju zasobów ludzkich. Dzięki badaniom możliwa jest identyfikacja mocnych stron sektora, ale i kluczowych deficytów oraz barier ograniczających funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych w Małopolsce.

Celem badania pn. Monitoring współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej w Małopolsce jest zdiagnozowanie stanu współpracy tych jednostek z podmiotami ekonomii społecznej (PES) w województwie małopolskim. Badanie obejmuje trzy obszary. Pierwszy – koncentruje się na charakterystyce współpracy z PES. Drugi blok dotyczy strategicznych działań, takich jak opracowywanie planów współpracy czy uwzględnianie zapisów o ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych jednostki. Ostatni rozdział odnosi się do wąskiego, ale istotnego zagadnienia powszechności stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, znajomości ich zasad i powodów, dla których to narzędzie nie jest wykorzystywane w praktyce części jednostek samorządowych.

Celem badania pn. Monitoring jednostek reintegracyjnych, zakładów pracy chronionej oraz spółdzielni inwalidów i niewidomych jest cykliczna diagnoza kondycji podmiotów ekonomii solidarnej w Małopolsce w czterech kluczowych obszarach działalności: reintegracji zawodowej i społecznej, współpracy z otoczeniem, zasobów ludzkich oraz działalności ekonomicznej. Dzięki badaniu możliwa jest identyfikacja mocnych stron sektora, ale i kluczowych deficytów oraz barier ograniczających funkcjonowanie centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, a od 2019 r. również zakładów pracy chronionej oraz spółdzielni inwalidów i niewidomych.

Pozyskane w toku badań informacje służyć mają też realizacji Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie.

Wszystkie opracowania (raporty) będą dostępne na stronie www.monitoring.es.malopolska.pl w części: „Raporty z badań”. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wynikami badań. Wierzymy, że tak aktualne dane pozwolą zarówno Państwu, jak i nam lepiej planować działania w obszarze ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego.